Laatste update: 18 juni 2019

algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Gradient B.V., hierna te noemen: “Gradient”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder KvK-nummer: 62258788, onder welk dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

 2. Deze voorwaarden verstaan onder “Klant” de partij tot wie Gradient zijn aanbiedingen richt alsmede de partij die de opdracht geeft aan Gradient.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Gradient. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen van Gradient zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen.

 2. De door Gradient gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer doch niet uitsluitend bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

ARTIKEL 4: UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Gradient zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Gradient heeft het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gradient aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Gradient worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gradient zijn verstrekt, heeft Gradient het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

 4. Indien door Gradient of door Gradient ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 5: AANPASSING OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan daardoor wijzigen. Gradient zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Gradient de Klant hierover tevoren inlichten.

ARTIKEL 6: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

 2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wanneer Gradient verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Gradient is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

 4. Overschrijding door Gradient van een levertermijn als is bedoeld in lid 2 kwalificeert niet als een aan Gradient toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Klant, en heeft aldus evenmin als gevolg dat Gradient aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Klant als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

ARTIKEL 7: VOORTGANG OVEREENKOMST

 1. Gradient kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

 2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Gradient niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Gradient gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: APPARATUUR, SOFTWARE

De Klant dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Gradient verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9: HONORARIUM

 1. Partijen zullen de hoogte van het honorarium schriftelijk vastleggen. Het honorarium van Gradient is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 2. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is Gradient bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Deze verplichting blijft voortbestaan ook na beëindiging van de overeenkomst.

 2. De Klant is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk voor het verkrijgen van de informatie te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichting als de Klant.

 3. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Klant aan Gradient een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Gradient op volledige schadevergoeding conform de wet.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gradient, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal Gradient de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden.

 3. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Klant op.

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Gradient verleende diensten, rusten bij Gradient. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

 2. Alle door Gradient verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om informatie verkregen van Gradient openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door Gradient.

 3. De Klant vrijwaart Gradient voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Gradient ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

 4. Gradient heeft het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant bij derden terecht komt.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Adviezen die door Gradient worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Gradient is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

 2. Gradient is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Klant en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Klant aan Gradient onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Klant aan Gradient niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.

 3. Iedere aansprakelijkheid van Gradient alsmede van haar werknemers en de door Gradient bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijk- heidsverzekering van Gradient wordt uitgekeerd.

 4. In het geval de in lid 3 bedoelde verzekering van Gradient in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Gradient alsmede van haar werknemers en de door Gradient bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake van de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Klant in rekening gebrachte honorarium.

 5. De Klant vrijwaart Gradient voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gradient toerekenbaar is.

 6. Gradient is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Gradient gebruikte software of andere computerprogrammatuur of via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware of shareware.

 7. Gradient is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die ontstaan is bij de Klant. 

 8. Gradient aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Klant dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2. De Klant verricht de aan Gradient verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Gradient heeft verstrekt. De Klant is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

ARTIKEL 15: INCASSOKOSTEN

 1. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Gradient, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.

 2. Indien Gradient aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Klant het meerdere eveneens aan Gradient verschuldigd.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Gradient behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Klant aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Gradient heeft voldaan.

 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Klant slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

 3. Ingeval Gradient een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Gradient vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 4. De Klant is verplicht Gradient terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 17: BUITENGEBRUIKSTELLING

 1. Gradient heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Gradient niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 2. Gradient activeert het product en haar dienst zodra de Klant zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

ARTIKEL 18: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Indien Gradient aan de Klant bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Klant gehouden het geleverde op verzoek van Gradient binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de

Klant deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

In geval van overmacht is Gradient bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden diens verplichtingen jegens Gradient tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Gradient gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 20: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING

 1. Gradient is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

 2. Bij overeenkomsten met een looptijd van één jaar of korter kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Klant een opzegtermijn van zes maanden in acht te nemen.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, heeft Gradient recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gradient zijn toe te rekenen.

 4. Gradient is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Gradient ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Gradient kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gradient gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 5. Voorts is Gradient bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gradient kan worden gevergd.

 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gradient op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien Gradient tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 8. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Gradient gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gradient zal Gradient in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. De extra kosten die dit met zich meebreng worden aan de Klant in rekening gebracht.

 10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gradient vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gradient op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 11. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 21: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Geschillen tussen Gradient en de Klant zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, ook indien de Klant een niet in Nederland gevestigde partij is.

 2. Gradient blijft bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 3. Op elke overeenkomst tussen Gradient en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 22: WIJZIGING VOORWAARDEN

Gradient is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden door Gradient aan de Klant.